Regulamin – Beskidzkie Więzi

Regulamin

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ

„Beskidzkie Więzi- Radośnie i Bezpiecznie”
Półkolonia zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie Pensjonat „Maja” oraz na terenie Beskidu Sądeckiego
Półkolonia polega na organizacji zajęć sportowych: rowerowych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wycieczek pieszych

1. Regulamin półkolonii letniej „Beskidzkie Więzi” obowiązuje:
• wszystkich uczestników półkolonii,
• rodziców i opiekunów,
• kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców półkolonii.
2. Organizacja półkolonii: według terminu w ofercie
3. Półkolonia odbywa się w dwutygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku przez 10 dni roboczych w godzinach od 8.00 do 16.30.
4. Zapisy na półkolonie odbywają się od maja 2021. Zapisu można dokonać tylko za przekazaniem wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnika oraz podpisanej przez Rodzica/Opiekuna/ ankiety uczestnika półkolonii. Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona, dlatego po zaakceptowaniu uczestnictwa dziecka (formularz zgłoszeniowy ) należy uiścić opłatę za półkolonię na konto organizatora wskazane w/w formularzu.
Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 7-14 lat
Miejsce prowadzenia zajęć: Pensjonat „Maja” oraz teren powiatu nowosądeckiego
Terminy: zgodnie z ofertą
• Organizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi”
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze
względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników!
• Odpłatność uczestników: według oferty,
• Formularz zgłoszeniowy, Ankieta uczestnika Półkolonii – to dokumenty potwierdzający zgłoszenie dziecka na półkolonię,
• Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów narciarstwa oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu,
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców .
• Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
• Podczas zajęć sportowych obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora,
• Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
• Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
• Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii:
• ramowy zostanie przedstawiony na stronie www.beskidzkiewiezi.pl
• szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.
• W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie oraz obiad dwudaniowy,
• Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez
uczestników,
• Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne
do przeprowadzenia zajęć,
• Podczas półkolonii uczestnicy mogą korzystać z własnych rowerów, łyżworolek i obowiązkowo kasków.
2. Kadra:
Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
Opiekun – wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
• Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego
obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi
przepisami.
• Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć
dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i
pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne
w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu
sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
• Opiekun ma obowiązek:
• Zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz ankietami uczestników
półkolonii będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.
• Prowadzenia dziennika zajęć.
• Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia.
• Pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki.
• Sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz
innych czynności opiekuńczych.
• Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku.
• Poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii.
• Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia
• Po zakończeniu zajęć półkolonii Wychowawca ma obowiązek dostarczyć do
Kierownika uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem zajęć.
2. Rodzice:
• są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z
planem zajęć.
• są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca
transportu na wypoczynek i z powrotem.
• w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które
mogą odbierać dziecko z półkolonii i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.
• w przypadku samodzielnego przychodzenia na miejsce transportu rodzice są
zobowiązani napisać stosowne oświadczenie i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.
3. Uczestnicy:
• Uczestnicy mają prawo do:
• spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych –
podczas półkolonii
• wnoszenia próśb i skarg do wychowawców
• uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub Kierownika półkolonii.
• Rezygnacji z półkolonii i zwrotu kosztów przez organizatora (z powodu np.
choroby proporcjonalnie do ilości już odbytych dni )
• Uczestnicy mają obowiązek:
• Każdy uczestnik musi posiadać kask podczas półkolonii w trakcie jazdy na rowerze,
zgodnie z przepisami (we własnym zakresie)!
• wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia
• przestrzegać regulaminu
• dbać o czystość i porządek
• przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej
zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę.
• zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach
(w przypadku samodzielnego powrotu do domu)
• mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie
• dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.
• każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież letnią, czapkę
z daszkiem, krem chroniący przed słońcem, oraz strój na pływalnię.
• Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia
sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
• Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie
wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje
następujące konsekwencje:
• Upomnienie przez wychowawcę
• Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych
• Powiadomienie rodziców i szkoły o zachowaniu
• Wykluczenie z półkolonii.
• Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów
i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy
to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w
zajęciach,
• W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego
Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej
szkody.
• Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie Karty
Kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii